1 F  发表于 2009-3-1 12:25 | 显示全部帖子 | 跳转到 »

借用音乐元素怎么?!

我最烦别人说老大抄袭!

老大不会这样做的!

很多人写歌的时候多多少少会借鉴点别的音乐元素!

 

---------------------------喆

TOP

 
2 F  发表于 2009-3-1 12:27 | 显示全部帖子

我真的很愤怒!!

我们应该信任老大!!

我对9楼很无语!

---------------------------喆

TOP

 
返回列表